อยุธยา – นายกเหล่ากาชาดฯ เปิดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 558 ครั้ง

อยุธยา – นายกเหล่ากาชาดฯ เปิดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางอุทัย อัมวงษ์ และนางสมจิตร ศิริเสนา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายประพันธ์ ตรีบุบผา เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชบา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงาน การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และเด็กเรียนที่ได้รับทุน การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และรายงานงบการเงินประจำปี ที่ผ่านมา รวมทั้ง พิจารณาการจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งอนุมัติการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ เด็กนักเรียนทุนต่างๆ และคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้สูงอายุ ตลอดจนอนุมัติโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
นายวีระชัย นาคมาศ เปิดเผยว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของเหล่ากาซาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่าง ๆ ระหว่างกัน สร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในการเสียสละทั้งด้านทรัพย์ของสมาชิก และการเป็นผู้ประสานงานกับสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งในยามปกติ ยามเกิดภัยพิบัติ หรือโรคระบาด กำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อบำบัดทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 558 ครั้ง