จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน กรอ.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 875 ครั้ง

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน กรอ.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2565

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน (กรอ.จังหวัดน่าน) พร้อมเปิดด่านชายแดนถาวรห้วยโก๋น และเจรจาการค้ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสปป. ลาว ซึ่งจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาเตรียมพร้อมต้อนรับคณะผู้เดินทางจากแขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไช ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 นี้ เพื่อพบปะหารือกันในการประชุมและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ณ โรงแรมเทวราชและศาลากลางจังหวัดน่าน ในการหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงอุดมไช ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ในประเด็นเรื่องการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรมทางด้านเกษตรและอาหาร และทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้และเดินทางมาศึกษาดูงานโรงคั่วกาแฟภูมิใจ๋คอฟฟี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในการเยี่ยมชมการแสดงสินค้าคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์น่าน ณ โรงคั่วภูมิใจ๋คอฟฟี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการค้าการลงทุนตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้ประชุมเรื่องการคมนาคม การเร่งรัดก่อสร้างถนนจากอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน-อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งเชื่อมโยงการเดินทางระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดน่านตอนใต้และจังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร พร้อมกับ ยื่นหนังสือถึง กรมป่าไม้ เพื่อขอขยายการก่อสร้างถนนผิวลาดยางคอนกรีตพื้นที่จราจรจาก 4 เมตรเป็น 6 เมตร หากได้รับอนุญาตก็จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป มีบางส่วนที่แล้วเสร็จแล้ว 100% โดยบริษัทแพร่ธำรงค์วิทย์ก่อสร้าง ในการก่อสร้างถนนเชื่อมโยง เดียนเบียนฟู-อุดมไซ-ห้วยโก๋น ขอให้ไทยเตรียมพร้อมการส่งสินค้าไปยังแขวงอุดมไซ ส่งต่อยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะนี้ได้มีการสร้างสถานที่รองรับสินค้าแล้วกว่าสองพันไร่ นอกจากนี้ ทางภาคอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว เตรียมเตรียมพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดน่านด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 875 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44