อยุธยา – อำเภอบางบาลจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 450 ครั้ง

อยุธยา – อำเภอบางบาลจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
เมื่อเวลา เวลา 09.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ ลานด้านข้างที่ว่าการอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางบาล มอบหมาย นายวุฒิภัทร วงศ์นิ่ม ปลัดอาวุโสอำเภอบางบาล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ของอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมพิธีสวมใส่เสื้อสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านยาเสพติด และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อรวมพลังประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้ ในพิธีเปิดได้มีการปล่อยแถวรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย
โดย องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
สำหรับปี 2565 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดและขยายไปในวงกว้าง อำเภอบางบาล ขังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงกำหนดแนวทางเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนสร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายทำลายครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้ ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 450 ครั้ง