สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริมดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำ ปี 2565 “กาแฟ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 356 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริมดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำ ปี 2565 “กาแฟ” ณ บ้านห้วยซ้อ หมู่ 1 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมี นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่จริม การจัดงานครั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม ได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพ และการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยร่วมบูรณาการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) สำนักงานประมงจังหวัดน่าน และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่จริม โดยภายในงานประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ 4 สถานี ดังนี้ 1. การจัดการสวนกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2 .การจัดการดินและปุ๋ย 3. โรคและแมลงศัตรูกาแฟ 4. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต (การแปรรูปกาแฟ) เกษตรกรร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ราย/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 356 ครั้ง