จังหวัดน่าน#โครงการอบรมเพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัลวัยเก๋าออนไลน์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 233 ครั้ง

จังหวัดน่าน#โครงการอบรมเพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัลวัยเก๋าออนไลน์ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน นางสาวกาญจนา หน่อไชย นักวิชาการสถิติชำนาญการ ในนามของกลุ่มงานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ขอกราบเรียนความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมเพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัลคนวัยเก๋าออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย จังหวัดน่าน ดังนี้จากสถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดน่านปัจจุบันที่มีมากถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งจังหวัด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประกอบกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความทันสมัยและอำนวยความสะดวกสบายแล้ว ก็อาจมาพร้อมกับภัยในโลกออนไลน์และปัญหาในการใช้งานดิจิทัลที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มในการใช้งานดิจิทัลมากขึ้น มีความสุ่มเสี่ยงที่จะพบเจอปัญหาจากการใช้งานดิจิทัลและภัยออนไลน์ได้มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง

กลุ่มงานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้ดำเนินการอบรมเพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัล คนวัยเก๋าออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย จังหวัดน่าน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล การรู้เท่าทันดิจิทัล และ1212 ETDA ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน เพื่อให้การอบรมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการใช้ดิจิทัลที่ถูกต้องและเหมาะสมบนสื่อออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
  2. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมายจากภัย ไซเบอร์
  3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดน่านให้มีทักษะด้านการเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความรู้ด้านดิจิทัล (The trainer) เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen)

เป้าหมาย
กลุ่มประชาชนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวนไม่เกิน 30 คน วิสุทธิ์ ศรีเมือง ภาพ/ข่าว/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 233 ครั้ง