นายกเทศมนตรีตำบลยอดเป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยอด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 803 ครั้ง

นายกเทศมนตรีตำบลยอดเป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยอด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายเชิดศักดิ์ ภิมาล นายกเทศมนตรีตำบลยอด เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่านโดยมีนายอุดม ทองสุข กำนันตำบลยอด นายสมพร ระลึก ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยอด พร้อมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยอด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยอด รพ.สต.ยอดเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 803 ครั้ง