ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค10
ครั้งที่1/2565 ผ่านระบบ Application ZOOM

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 585 ครั้ง

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค10
ครั้งที่1/2565 ผ่านระบบ Application ZOOM

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิริพร สัตตบุศย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายอนวัช สัตตบุศย์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางพรพิงค์
จันตบุตร เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ MOU นายกกิ่งกาชาดอำเภอ ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ประกอบด้วยจังหวัดพะเยา ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัด และผู้บริหารสภากาชาดไทย ได้พบปะ และหารือแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังนโยบาย ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการนี้ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย

  1. โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2565 ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและ โครงการสร้างบ้านที่ร่วมกับ พมจ.
  2. โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
  3. กรรมการ/สมาชิกและอาสาสมัคร สภากาชาดไทย สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19
  4. การนำ มาสค็อต (น้องหนูดี) จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มาใช้เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตและภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางให้เป็นจุดกระตุ้นความสนใจ
  5. การรณรงค์การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและกิ่งกาชาดอำเภอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง/ภาพข่าว/ ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 585 ครั้ง