เกษตรจังหวัดน่าน ขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 593 ครั้ง

เกษตรจังหวัดน่าน ขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 /2565 ภายใต้บูรณาการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลิ้นจี่ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
มี นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน นายประดิษฐ์ ธนะขว้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัมนาการผลิต และนายชัชรินทร์ นาพรหม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้กล่าวพบปะ ร่วมมอบแนวทางในการพัฒนา ศพก. และแปลงใหญ่  ของจังหวัดน่าน และร่วมการประชุม โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. คณะกรรมการแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. และระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม มี นางสาวประทิน มณีรัตน์ เกษตรอำเภอภูเพียง กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม 
ในการประชุมมี นายเกษม รุณใจ ประธานคณะกรรมการ ศพก. และ นายรัฐภูมิ ขันสลี ประธานคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ดำเนินการประชุม ในที่ประชุมมีการเสนอผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก และเครือข่าย และผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของแต่ละอำเภอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การชี้่แจงแนวทางดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ การอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2565
โดยในการนี้มี นายสายชล จันทร์วิไล ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมประชุมด้วย/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 593 ครั้ง