พิษณุโลก-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกวดระดับเขต โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 490 ครั้ง

พิษณุโลก-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกวดระดับเขต โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565
วันนี้ 17 มิ.ย.65 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสมดุล ชีวิตคนทำงาน คณะที่ 4.6 และคณะที่ 2.9 เพื่อพิจารณาคัดเลือกนิคมสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีพื้นที่เป็นของตนเอง ในเขตตรวจราชการที่ 17,18 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนางสาวอังคณา เพียรพัฒน์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเอกสุรีย์ จันทร์โฉมชูพร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยประกาศหลักเกณฑ์การประกวดหน่วยงานเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565 กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินผล เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างในด้านการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการมีสมดุลที่ดี ระหว่างสุขภาพกับชีวิตคนทำงาน และมอบรางวัล
สำหรับการประกวดในระดับเขต 17,18 สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกคน การนำเสนอ VTR และการไลฟ์สด เพื่อแนะนำสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตามจุดต่างๆ เผยแพร่ภาพพื้นที่บริเวณภายในอาคารสำนักงาน และภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการรับชม ซักถาม ตรวจประเมินผล และให้คะแนน
ส่วนผลการประกวดนิคมสหกรณ์ ในระดับเขต 17 ,18 สหกรณ์นิคมวังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 3 หน่วยงาน ที่ผ่านเข้ารอบ โดยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีแผนที่จะลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานที่เข้ารอบในสถานที่จริง ต่อไป
ปรีชา นุตจรัส รายงานข้าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 490 ครั้ง