นายกฯ เปิดงานสัมมนา Thailand 5G Summit 2022 ผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาค

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 475 ครั้ง

นายกฯ เปิดงานสัมมนา Thailand 5G Summit 2022 ผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาค

วันนี้ (16 มิ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022: “The Real 5G Reader of The Region” ผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand 5G Summit 2022 – “The 5G Leader in The Region” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานในระดับภูมิภาค โดยการส่งเสริมสนับสนุนการใช้งาน และการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G ตลอดจนการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างคลาวด์ เอไอ ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนแพลตฟอร์มใหม่ ๆ เช่น เมตาเวิร์ส มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน ทั้งภาคอุตสาหกรรม สาธารณสุข ระบบเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้แก่องค์กรในประเทศไทย รวมถึงสร้างโอกาสการต่อยอดรายได้และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้มากขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมองเห็นโอกาสและศักยภาพที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลจึงมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ ไม่ใช่แค่การสร้างประโยชน์ หรือความคุ้มค่าให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่ต้องเกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมทุกมิติ ได้แก่ 1. ด้านสาธารณสุข การดำเนินโครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ 2. การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อก้าวสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจอัจฉริยะ 3. ด้านการเกษตร มุ่งสร้างให้เกิดเกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 4. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 5. ดิจิทัลสตาร์ทอัพ 6. อีคอมเมิร์ซชุมชน โดยผลงานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงสาธารณูปโภคโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน และการได้รับความร่วมจากภาคเอกชนในการผลักดันให้ประเทศมีความพร้อมด้านโทรคมนาคมที่แข็งแรง รองรับการพัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในรูปแบบใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้เตรียมความพร้อม เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 อย่างครอบคลุม ได้แก่ 1. การติดตั้ง “เน็ตประชารัฐ” 2. การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำ เพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ 3. การตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และ “ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์” ในพื้นที่ EEC โดยนายกรัฐมนตรีฝากให้ทุกภาคส่วน เร่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม สู่เป้าหมายการเป็น Digital Thailand ที่มีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลทุกมิติ ภายใต้พลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนี้ 1. เร่งพัฒนาทักษะกำลังคน ให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 2. เปลี่ยนภาคเศรษฐกิจดั้งเดิม โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และภาคเกษตรที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยให้หลุดพ้นจากการทำธุรกิจแบบเดิม เตรียมความพร้อมในการทำการค้าในโลกยุคใหม่ 3. เปลี่ยนสังคมเข้าสู่วิถีใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล เป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสใหม่ให้กับทุกคน

นายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงาน Thailand 5G summit 2022 ขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม ผ่านกลไกการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G เพื่อผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G ทั้งผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐาน ตลอดจนผู้ประกอบการ ผู้แทนจากอุตสาหกรรม สมาคมต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ เพื่อให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัล (Digital Hub) แห่งภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจ และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 475 ครั้ง