นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 507 ครั้ง

พิษณุโลก วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น มีนายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายอาวุธ ยวนแห่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอนครไทย นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอโณทัย บัวขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม นายสราวุฒิ กุลแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม และสิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารพ่อขุนรามคำแหง โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียน ครู เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ซึ่งกำหนดจัดการประกวดแข่งขันในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ จำนวน 39 รายการ
และในการประกวดแข่งขันในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 รายการ ประกอบด้วย การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, การประกวดการวาดภาพระบายสี, การแข่งขันการคัดลายมือ, การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์,การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,สุขศึกษาและพละศึกษา
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 507 ครั้ง