นายกรัฐมนตรีกราบสักการะหลวงพ่อพระองค์แสน และกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (พระสิริพัฒนาภรณ์) และเจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว (พระครูกิตติธรรมนิวิฐ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 468 ครั้ง

นายกรัฐมนตรีกราบสักการะหลวงพ่อพระองค์แสน และกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (พระสิริพัฒนาภรณ์) และเจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว (พระครูกิตติธรรมนิวิฐ) ณ พระวิหาร พร้อมกราบสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสกลนคร เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะ ยังได้ชมการแสดงต้อนรับ “ชนเผ่าสกลนคร” โดยชนเผ่าคนรักพระธาตุ 6 ชนเผ่า ได้แก่ ไทญ้อ ภูไท ไทโย้ย ไทกะโส้ ไทกะเลิง ไทลาว อย่างอบอุ่นและประทับใจด้วย ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มชนเผ่าดังกล่าวต่างมีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น สืบทอดและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา สามารถพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 468 ครั้ง