ปทุมธานี-จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำปี พ.ศ. 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 856 ครั้ง

ปทุมธานี-จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดุสิต แสนใจวุฒิ ปลัดเทศบาลเมืองคูคต เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี สำหรับโรคไข้เลือดออกถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ประเทศในภูมิภาคเขตร้อนชื้น เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็มีปัญหาเช่นกัน ดังนั้นประเทศสมาชิกกลุ่มอาเชียนทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, อินโดนีเชีย, มาเลเชีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, บูรไน, เวียดนาม, ลาว, พม่า และกัมพูชา จึงมีมติร่วมกันกำหนดให้ทุกวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันไข้เลือดออกอาเชียน” (ASEAN Dengue Day) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนทั้งภูมิภาคอาเชียน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆ มุ่งเน้นวิธีการป้องกันด้วยวิธีทางกายภาพที่ทำได้ด้วยตนเองโดยการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย และเทศบาลเมืองคูคต เป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทุกปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับแกนนำด้านสุขภาพ กรรมการชุมชน ตัวแทนโรงเรียน วัด และห้างสรรพสินค้า จำนวน 140 คน ซึ่งบรรยายโดยนางสาวปิยาภรณ์ สินทร หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคูคต และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานกลับไปรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ตนเองต่อไป

ภาพ/ข่าว สหรัฐ แก้วตา/รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 856 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44