สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 666 ครั้ง

พิษณุโลก วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสีไพร โกธรรม ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประเพณีสลากภัต ณ อาคารโบราณ พระราชวังจันทน์

สำหรับประเพณีสลากภัต ถวายอาหารคาวหวานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา ที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน โดยประเพณีถวายสลากภัต นับเนื่องในสังฆทาน ที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์ ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 666 ครั้ง