ปทุมธานี- เทศบาลตำบลบางพูนจัดกิจกรรมเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 755 ครั้ง

ปทุมธานี- เทศบาลตำบลบางพูนจัดกิจกรรมเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูนอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.นายอำนวย นาคบุรินทร์นายกเทศมนตรีตำบลบางพูนให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
มี ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ
พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเลขาธิการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
อสม.และประชาชนผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ

ด้าน พ.อ.อ.วัชรพล ตะกรุดเงิน
ปลัดเทศบาล กล่าวว่า โครงการส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีวัตถุประสงค์ของการอบรมดังนี้ ๑.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการพ.ศ.๒๕๔๐ ๓.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญและรู้ถึงสิทธิของตนเองในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการถูกต้องโดยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
เกิดจากแนวคิดที่จะให้มีกฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของราชการโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อรองรับ”สิทธิได้รู้”ของประชาชนและ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ปฏิบัติ การเปิดข้อมูลข่าวสารตามระเบียบกฎหมายในด้านต่างๆนั้นบุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผยได้ประเภทใดไม่สามารถเปิดเผยได้ตามที่หลักที่ว่า”เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า
การอบรมในครั้งนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตัวแทนภาคประชาชนและผู้เข้าอบรมอบรมทุกท่านซึ่งเมื่อได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้อระเบียบกฎหมายในด้านข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วก็จะสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดหรือให้คำแนะนำแก่ประชาชนซึ่งก็จะเป็นการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลซึ่งมีหน้าที่ต้องให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชนโดยตรงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิได้รู้ของประชาชนตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ได้รับบัญญัติไว้ตลอดจนการติดต่อสื่อสารในการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการก็เป็นเรื่องสำคัญขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 755 ครั้ง