พุทธศาสนิกชนชาวน่านร่วมใจ ทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 66 ปี 46 พรรษา ของพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 265 ครั้ง

พุทธศาสนิกชนชาวน่านร่วมใจ ทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 66 ปี 46 พรรษา ของพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
คณะศรัทธาบ้านมิ่งเมือง คณะศิษยานุศิษย์ รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวน่าน และจากต่างจังหวัดได้เข้าร่วมงาน ณ วัดมิ่งเมือง ที่มีการจัดทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 66 ปี 46 พรรษา ของพระสุนทรมุนี โดยมี พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมประกอบพิธีสืบชาตาหลวงถวาย แด่พระสุนทรมุนีเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
ภายในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 66 ปี 46 พรรษา หลวงพ่อเจ้าคณะพระสุนทรมุนี โดยในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 5.00 น พระสงฆ์ 9 รูปทำพิธีสืบขาตา เวลา 8.00 น คณะสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ถวายเกียรติคุณ พระสุนทรมุนี ต่อจากนั้นได้เดินทางไปถวายโต๊ะหมู่บูชาวัดสร้างใหม่ ที่ อ.เวียงสา เวลา 13.00 น ถวายผ้าป่า ที่วัดหัวเวียงเหนือ 14.30 น. โกนผม อาบน้ำบวชนาค และพิธีอุปสมบทพระสงฆ์ 2 รูปพิธีอุปสมบทที่วัดมิ่งเมืองซึ่งในโอกาสครบรอบวันอายุวัฒนมงคลในครั้งนี้พระเดชพระคุณได้มีโอกาสทำบุญและทำทานสมกับพระผู้ให้เป็นหลวงพ่อของลูกศิษย์ทุกๆรูปคนทำให้เป็นวันที่พระเดชพระคุณมีความสุขกายสุขใจที่ศิษย์ยานุศิษย์ต่างมาพร้อมหน้าพร้อมตาโดยนัดหมายในรูปแบบของการจัดงานที่ยิ่งใหญ่จัดทำบุญโดยการบอกต่อ
พระสุนทรมุนี เป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่มีจริยวัตรงดงาม มีแนวปฏิบัติดี เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมประกอบคุณูปการในการสร้างทรัพยากรบุคคล มีประสบการณ์และผลงานมากมาย อาทิ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมิ่งเมือง เป็นกรรมการสถานศึกษาในหลายสถานศึกษา เป็นพระนักเทศน์ต้นแบบรูปแรกของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีลหน้าประจำหนเหนือ เป็นประธานที่ปรึกษาการก่อสร้างเสนาสนะ และบูรณะเสนาสนะภายในวัดมิ่งเมือง เป็นประธานที่ปรึกษและอุปถัมภ์การสร้างเจดีย์ของวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองน่าน จำนวน 9 วัด ประกาศกิตติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนา จากกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเกียรติคุณพระเถระผู้มีพุทธคุณูประการต่อพระพุทธศาสนา ระดับรัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎณ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็น. ประธานสำนักปฏิบัติติธรรมแห่งที่ 11 จังหวัดน่าน เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายกัลยามิตรพิชิตโควิดน่านในห้วงแห่งภาวะ โกวิด-19 และเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดน่าน พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี ได้เมตตาสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ได้ดำเนินงานสาธารณะสงเคราะห์ เพื่อสังคม โดยบูรณาการในพื้นที่ประสานสามัคคืองค์กรภาคเครือข่ายต่าง ๆ
ภาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 265 ครั้ง