เหล่ากาชาดมอบจักรยาน และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษา เรียนดีขาดทุนทรัพย์พื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 902 ครั้ง

เหล่ากาชาดมอบจักรยาน และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษา เรียนดีขาดทุนทรัพย์พื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 9 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
เป็นประธานมอบจักรยาน และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2565” มอบรถจักรยานรวมทั้งสิ้น 260 คัน ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 650,000 บาท และโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน 365 ทุน เป็นเงิน 500,000 บาท โดยแยกระดับ ดังนี้

 1. ระดับประถม 160 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท
 2. ระดับมัธยม 140 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท
 3. ระดับปริญญาตรี 65 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท
  ในส่วนของพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ได้รับจัดสรร รถจักรยาน จำนวน 20 คัน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท และได้รับจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน เป็นเงิน 35,000 บาท แยกระดับ ดังนี้
 4. ระดับประถม 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
 5. ระดับมัธยม 10 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
 6. ระดับปริญญาตรี 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
  โดยมีวัตถุประสงค์โครงการฯ ดังนี้
 7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
 8. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ดีขึ้น
 9. เพื่อให้นักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี
 10. เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธสัญญาด้านพันธกิจของเหล่าการชาดจังหวัด 8 ประการบรรลุตามเป้าหมาย และดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยโดยผู้เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้รู้สึกประทับใจที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเล็งเห็นความสำคัญนักเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ทำให้ในวันนี้ได้รับโอกาสเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 902 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44