อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 49 จังหวัด ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 598 ครั้ง

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 49 จังหวัด ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 49 จังหวัด ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน 49 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,265 แห่ง และมีการถ่ายโอนบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 21,917 คน.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 598 ครั้ง