พิษณุโลก-ขับเคลื่อนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ใช้หลักสหกรณ์รวมกลุ่ม “ปลูกผักอินทรีย์” สร้างรายได้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 626 ครั้ง

พิษณุโลก-ขับเคลื่อนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ใช้หลักสหกรณ์รวมกลุ่ม “ปลูกผักอินทรีย์” สร้างรายได้
วันที่ 8 มิ.ย.65 นางสาวอภินัน จูเกษม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยนายระพี ยิ้มช้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำภาค) ปี 2565 ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
สำหรับโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูงได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ น้ำ และดิน เพื่อให้พสกนิกรสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อให้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนการผลิต และการตลาด การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่งคง สำหรับผลการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน สามารถช่วยพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เกิดประโยชน์ ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
ปัจจุบัน มีราษฎรได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็น “กลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค” จำนวน 25 คน กลุ่มฯ ดำเนินกิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ โดยรวบรวมผลผลิตของสมาชิก ส่งไปจำหน่ายยังกลุ่มตลาดอินทรีย์ หรือ ตลาดออร์แกนิก ต่างจังหวัด และบางส่วนจำหน่ายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลก
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 626 ครั้ง