นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมเสวนา/สัมมนาการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 299 ครั้ง

นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมเสวนา/สัมมนาการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเสวนา/สัมมนาการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ในหลักสูตรทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมโรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
โดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เสวนาในหัวข้อการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (สปสช.) และด้านสวัสดิการและสังคม (กองทุนตำบล) จากนั้นกล่าวถึงนโยบายด้านการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการดำเนินงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว ภายในงานเสวนามี ทพ.สืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และรศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 299 ครั้ง