นราธิวาส-ม.นราฯเปิดค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน ครั้งที่ 1 (Ping Summer camp 1)
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พบการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีในห้องเรียน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 628 ครั้ง

นราธิวาส-ม.นราฯเปิดค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน ครั้งที่ 1 (Ping Summer camp 1)
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พบการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีในห้องเรียน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม ดร. สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน ครั้งที่ 1 (Ping Summer camp 1) โดยมีนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สำหรับการดาเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน เทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นความร่วมมือของเครือข่ายทาง การศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษามัธยมศึกษา และอุดมศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนา ศักยภาพทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ สําหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จากการทดลองปฏิบัติจริงได้ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำและผู้ตามของนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ห้องเรียนสาธิต SME จำนวน 20 คน มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 7 จะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ คณะศิลปศาสตร์ และระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 จะได้รับการพัฒนา ความรู้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อไป

ด้านรศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ คือ บุคลากรของประเทศที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ พัฒนาในด้านความคิด การใช้เหตุผล การมีทักษะ ความสามารถในด้านวิชาการ ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ได้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการศึกษาค้นคว้า และการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้ เกิดความชำนาญ จนกระทั่งเกิดทักษะในตัวของผู้เรียน เพื่อนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการคึกษาในยุคปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และมหาวิทยาลัย มีส่วนสําคัญที่จะช่วยในการผลักดันให้มีการพัฒนา ระบบของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ จึงขอชื่นชมโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผา กักดี) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ จนนำไปสู่ความร่วมมือ กับคณะอาจารย์ และศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการค่าย วิชาการสัมพันธ์จุดประกาย ครั้งที่ 1 นี้ เพื่อเป็นการ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทักษะในการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ การค้นหา คำตอบจากห้องทดลอง เสริมสร้างนักเรียนให้เกิดการ เรียนรู้ความเข้าใจสร้างทักค่ะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และ กระบวนการการทำงานเป็นทีม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เข้าร่วมค่ายจะได้นำองค์ ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายไปต่อยอด รวมถึงประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จ ทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
///////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 628 ครั้ง