สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 414 ครั้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 : 09.30 น.
นายเรวัต พรมสาส์น เกษตรอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้บริการด้านการเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสถานีต่างๆ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ -สถานีการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน แบะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
-สถานีการจัดการศัตรูพืชในนาข้าว โดยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลพระธาตุ
-สถานีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร โดยแปลงใหญ่ข้าวบ้านดอนแก้ว ตำบลพระธาตุ
-สถานีเกษตรทฤษฎีใหม่และการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดนเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีหน่วยงานมาให้บริการเกษตรกรและผู้สนใจ ได้แก่ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงจังหวัดน่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เครือข่ายตำบลพระธาตุ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนแก้ว หมู่ 1 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งในพื้นที่ตำบลพระธาตุมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 467 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าว 2,862 โร่ โดยมีนายชนินทร์ พันธ์เหม นายอำเภอเชียงกลาง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ได้มอบพันธ์ข้าวพระราชทานให้ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านดอนแก้ว มอบวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ให้นายชาตรี ทำงาม ประธานกลุ่ม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเชียงกลาง จากนั้นนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำเกษตรกรเข้าศึกษาเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 414 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44