สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จัดประชุมขับเคลื่อนงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและส่งมอบวัสดุเกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 932 ครั้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
จัดประชุมขับเคลื่อนงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ
ส่งมอบวัสดุเกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2565 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมและ
ส่งมอบวัสดุเกษตรเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงดำริขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กนักเรียน จึงจำเป็นต้องมีวิธี การปฏิบัติที่เหมาะสมตามสภาพของปัญหาในแต่ละพื้นที่ สถานที่จัดประชุม ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้านเปียงก่อ) หมู่ที่ 2 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการฯ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนการวางแผนการผลิตพืชให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และบริบทของชุมชน รวมทั้งขยายผลองค์ความรู้จากโรงเรียนนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายฐสิฐญ์ บำเพ็ญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานการประชุมและส่งมอบวัสดุเกษตร มีหน่วยงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 37 จำนวน 1 โรงเรียน ผู้แทนสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 ศูนย์ หน่วยทหารในพื้นที่ กองร้อยทหารพรานที่ 3204 กองร้อยทหารพรานที่ 3209 หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ประกอบด้วย ประมงอำเภอเชียงกลาง ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตั้งของโรงเรียนในโครงการฯ ผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์(สำนักงานบ้านเปียงก่อ) เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และบุคลากรในสังกัด ทำหน้าที่เป็นเลขาและประสานการดำเนินการประชุม จากการประชุมประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แนวทางดำเนินโครงการฯให้มีความก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ ได้ส่งมอบวัสดุเกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี2565 จำนวน 30 รายการ ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผัก กล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น วัสดุอุปกรณ์การปลูกพืช เพาะกล้าพันธุ์ผัก พันธุ์ไม้ผล และสารชีวภัณฑ์การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในโครงการฯให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2 จำนวน 7 โรงเรียน /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 932 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.