ขอความเป็นธรรม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 594 ครั้ง

ขอความเป็นธรรม ที่ห้องประชุมศาลกลางจังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน นา งสาวสิริกาญจน์ ตั้งจิตนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการตลาดตั้งจิตนุสรณ์ บ้านเลขที่ 21/15 ถนนข้าหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ได้มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยในหนังสือที่ขอความเป็นธรรมมีข้อความว่าตนได้รับคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ที่ …จึงมีความประสงค์จะขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับช่องทางเดินในตลาด ในประเด็นที่ไม่ ถูกต้องทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 สืบเนื่องมาจากเรื่องการร้องทุกข์และการตั้งโต๊ะกีดขวางและเจ้าของตลาดตั้งจิตนุสรณ์ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องนั้นเป็นการร้องทุกข์ของเครือญาติสกุลหนึ่ง ซึ่งมีปัญหากับทางตลาดตั้งจิตนุสรณ์ เนื่องจากตั้งแผงจำหน่ายสินค้าเกินฟุตบาทอาคารรุกล้ำเข้ามาที่ช่องทางเดินตลาด และทำการเก็บเงินค่าแผง จากพ่อค้ำแม่ค้าในพื้นที่ ที่ทางตลาดไม่อนุญาตให้ตั้ง (ตลาดได้ทำการติดตั้งป้ายประกาศอย่างเด่นชัดแล้ว) โดยที่เครือญาติตระกูลดังกล่าวไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดและไม่มีใบอนุญาตสะสมอาหารที่ ออกโดยเทศบาลเมืองน่าน จึงทำให้เกิดปัญหากับเจ้าของตลาด ทางตลาดได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แห่งหนึ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 แต่ได้รับการบ่ายเบี่ยงจากเจ้าหน้าที่ ในการเข้ามาตรวจสอบใบอนุญาตสะสมอาหารตลอดมา ข้อ 2 คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่ …เป็น ข้อมูลการเข้าตรวจตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 ซึ่งอ้างว่าพื้นที่ โซนบี มีความกว้างถนน 5.20 เมตร แต่มีการวางแผงจำหน่ายสินค้าบนถนน ทำให้ความกว้างของถนนเหลือเพียง 3 เมตร ในความเป็นจริงนั้น ตลาดได้ทำการแก้ไขปรับปรุง โดยท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ได้เข้ามาตรวจในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเดิน รอบอาคาร บี 1มีความกว้างถนน 5.20 เมตร
มีการวางแผงจำหน่ายสินค้าเหลือพื้นที่ 3 เมตร ได้รับการแก้ไขความกว้าง ได้ 3.70 เมตร ใช้เป็นทางเดินของผู้ซื้อ ผู้ขาย พื้นที่จังกล่าวนี้ทางตลาดได้ขยับแผงการค้าเข้าไปจนสุดขอบ พื้นที่อาคารตลาด และ ได้ทำการให้อาคารพาณิชย์ รอบตลาดรื้อแผงการค้า หรือ ขยับพื้นที่แผงสินค้าเข้าจน สุดพื้นที่หลักหมุดของอาคารพาณิชย์แล้ว แต่ยังขาดอีกเพียงแก่ 30เซนติเมตรที่จะถึง 4 เมตร ตามพรบ.ปี 2550 กำหนด หากตลาดใกล้ปิดจะมีรถ (มอร์เตอร์ไซด์/ รถเข็น) ของผู้ค้าเข้ามาขนสินค้าบริเวณนี้ เมื่อ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยเชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ให้ดำแนะนำในการติดป้ายให้พื้นที่ส่วนนี้ เป็นช่องทางเดินในตลาด ห้ามมิไห้รถเข้า – ออก บริเวณนี้ในเวลา

13.00น.-08.00น.. ฝ่าฝืนปรับ 2.000บาท และทางตลาดได้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันแผงจราจรมิให้รถผ่านเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางเดินในตลาด ตลาดได้ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 พื้นที่ บี2 ตลาดได้ทำการขยับแผงขายของให้มีทางเดินจาก 1.9 เมตรเป็น 2 เมตร ตามคำแนะนำ จากเจ้าหน้าที่กรมอนามัยจากศูนย์ที่เขียงใหม่ และทำการติดป้ายให้พื้นที่ส่วนนี้เป็นช่องทางเดินในตลาด ห้ามมิให้รถเข้า – ออก บริเวณนี้ในเวลา13 .00 น.-08.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์2565 และทางตลาดได้ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกั้นแผงจราจรมิให้รถผ่านเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา การขออนุญาตต่อเติมกันสาดหลังดาอาคารในพื้นที่ บี2 ทางท้องถิ่นได้อนุมัติแบบ โดยแบบดังกล่าวได้ระบุว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นช่องทางเดิน มิได้เป็นถนนดังที่ผู้ร้องเรียน และท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้ กล่าวอ้าง เนื่องจากการใช้สอยพื้นที่ดังกล่าวเป็นการใช้เพื่อการเดินสัญจรซื้อของในตลาดระหว่างผู้ซื้อ กับผู้ค้า ตั้งแต่เปิดทำการตลาดในปี 2518 จนถึงปัจจุบัน ไม่เคยมีรถยนต์ 4 ล้อ เข้ามาวิ่งในพื้นที่ดังกล่าวเลย อีกทั้งแม่ค้าที่มานั่งในพื้นที่บี 2 มานั่งในพื้นที่นี้ตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.2535 ซึ่งทางตลาด ไม่สามารถหาพื้นที่ให้พ่อค้า แม่ค้าเหล่านี้ได้เพราะในอาคารตลาดพื้นที่เต็มหมดแล้ว ประกอบกับถ้านำแผงพ่อค้า แม่ค้า เหล่านี้ออก พ่อค้า แม่ค้าจะได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่ทำมาหากิน จะเดือดร้อนถึงครอบครัว และแผงการค้าใน พื้นที่บี2 นี้ได้จัดเป็นระเบียบไม่กีดขวางการสัญจร และสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ หากมีเหตุจำเป็น ทุก ๆ วันจันทร์ทางท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้นำรถดับเพลิงมาล้างตลาด สามารถเข้ามาล้างพื้นที่บริเวณนี้ได้โดยสะดวก ข้อ 3 ข้า ๆ ได้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564และได้มีการประเมินผลตลาดตั้งจิตนุสรณ์” ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อตามแบบประเมินตลาดสด ของท้องถิ่นแห่งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นผู้ลงนามในแบบประเมินโดยและได้รับใบอนุญาต โดยใบอนุญาตนี้จะหมดอายุในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565ซึ่ง มีผลขัดแย้งกับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดสดและแบบประเมินที่ออกโดยท้องถิ่นแห่งหนึ่ง หรือไม่ ข้อ 4 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักกษณะของตลาดปี พ.ศ . 2551 . เน้นถึงเรื่องสุขลักษณะของตลาดโดย ให้คำนึงถึงสภาพท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชนเป็นหลัก และรักษาสภาพแวดล้อม ไม่ได้เน้นถึงเรื่อง ทางเดินรอบตลาด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชนแต่ประการใด เรื่องความกว้าง ของพื้นที่บี1และบี2 นั้นทางตลาดมิได้นิ่งนอนใจได้ปรับปรุงพื้นที่ช่องทางเดินรอบตลาดโซนบี1 และ บี2ให้เป็นช่องทางเดินตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัยทุกประการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 การปรับปรุงตามสภาพนั้นทางตลาดได้ปฏิบัติอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามสภาวะ และโครงสร้างอาคารที่ สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2518
การรื้อถอนแผงการคำในพื้นที่จะส่งลกระทบเป็นวงกว้าง มีผู้ได้รับความเสียหายไม่เพียงแต่ พ่อค้าแม่ค้า ลูกค้า ที่มาจับจ่ายสินค้า แต่ยังรวมถึงเกษตรกร โรงฆ่าสัตว์ SM! รถสิบล้อ กิจการโลจิสตึก เจ้าของอาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจกรรมรอบชุมชนตลาด พระภิกษุ สามเณรที่ออกมาบิณฑบาตในช่วงเช้า หากทางท้องถิ่นแห่งหนึ่งต้องการให้ทางดลาดปรับปรุงแก้ไขควรจะมีการแนะนำการปรับปรุงเพิ่มเติม ศึกษาแนวทางความเป็นไป ผ ลกระทบ คำสั่งที่ ….เป็นการ คัดลอกคำสั่งมาจากคำสั่งฉบับเดิม โดยเนื้อความของคำสั่งเป็นการกล่าวเท็จว่าตลาด มีได้เข้าทำการปรับปรุงพื้นที่เลยทั้ง ๆ ที่มีการปรับปรุงมาโดยตลอด คำสั่ง ที่…จึงมิชอบ ด้วยกฎหมาย ข้อ 5 อ้างถึงบทเฉพาะกาลกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดปี พ.ศ.2551 ข้อ29 ภายใต้-ข้อบังตับข้อ 2 ข้อ7 วรรคสอง ให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการท้องถิ่น ที่ไห้จัดตั้งตลาดตามอำนาจหน้าที่ อยู่ในกฎกระทรวงนี้นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตลาดให้ถูกต้องตาม กฎกระทรวงนี้ภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแด่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และต้องเสนอแผนพัฒนา ปรับปรุงตลาดกายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ สำหรับราชการส่วนท้องถิ่นให้ เสนอแผนดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อจริงคือ ตั้งแต่ปี 2551 ทางท้องถิ่นแห่งหนึ่งมิเคยได้เข้ามาคำเนินการแก้ไขปรับปรุงตลาดตาม กฎกระทรวงเลย กระทั่งมีการร้องเรียนจากเครือญาติตระกูลหนึ่งจึงได้ออกคำสั่งให้แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องโดยคำสั่งที่ออกมาทุกครั้งให้เวลาในการปรับปรุงเพียง 10 วัน เท่านั้น และพูดเพียงแต่ว่า ถ้าไม่พึงพอใจก็ขอให้อุทธรณ์ มีได้เสนอแผนการปรับปรุงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และยังมิได้เสนอแนวทาง ใด ๆ เพื่อให้ตลาดปฏิบัติตาม จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการพิจารณาถึงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นรายนี้ว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่ ข้อ 6 ในวันที่ 15 เมษายน 2565 ข้าได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ที่ ส ธ.0945.05/2587 ลงวันที่ 11 เมษายน2565 จากกรมอนามัยให้เพิกถอนคำสั่งรองผู้บริหารท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ปฏิบัติราชการแทน ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ …ลงวันที่ 17ธันวาคม 2564ไปแล้ว ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้นำ คำสั่งของจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไขหรือปรับปรุง ให้ถูกต้อง มายื่นให้ข้าในเวลาประมาณ 13.00 น. ก่อนข้าได้บ่ายเบี่ยงที่จะลงมือเพื่อรับโดยบอกว่าผลการพิจารณาอุทธรณ์ของข้าฯผ่านแล้วและ ระยะเวลาที่คำสั่งใหม่มามีช่วงเวลาห่างกันไม่ถึง 1 เดือนควรจะมีหนังสือยกเลิกมาให้ข้าฯก่อนในเวลา 15.00น. นางสาวศิริกาญจน์ ตั้งจิตนุสรณ์กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 594 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.