จังหวัดน่าน Kick off การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 241 ครั้ง

จังหวัดน่าน Kick off การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงสา ปี 2565 โดยมีนายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร พัฒนาการอำเภอเวียงสา หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลจอมจันทร์ กลุ่มองค์กรเครือข่ายการพัฒนา และประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP 2565 ของตำบลจอมจันทร์ โดยมีการของสิ่งของช่วยเหลือดังนี้


1) มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว และต้นกล้าผักสวนครัว เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้นำไปปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ให้กับครัวเรือนยากจน ที่มีความสามารถพัฒนาได้ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 27 ครัวเรือน ตัวแทนจาก 8 หมู่บ้าน ดังนี้

 • เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ได้รับการสนับสนุน จาก “โครงการทหารพันธุ์ดี” มณฑลทหารบกที่ 38 น่าน และหลังจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 38 น่าน ยังจะได้มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ อาทิเช่น ไก่ ปลา เป็ด กบ และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้กับครัวเรือนที่มีความต้องการอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอการอนุมัติจาก “โครงการทหารพันธุ์ดี” ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพันธุ์และพืชพันธุ์สัตว์เพื่อพระราชทานแก่ราษฎร ต่อไป
  -นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าผักสวนครัว จากเรือนจำชั่วคราวเขาน้อยจังหวัดน่าน และ จากแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอเวียงสา
  2) มอบกล้าพันธุ์ไม้ผลและไม้ยืนต้น ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย และนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีความต้องการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้อำเภอเวียงสา จำนวน 1,000 ต้น
  3) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับครัวเรือนที่สมควรได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลจอมจันทร์ จำนวน 8 กองทุน จำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน
  4) มอบบ้านและร่วมกิจกรรมสร้างบ้าน ให้กับครัวเรือนที่ประสบปัญหามิติทางด้านความเป็นอยู่ ซึ่งเข้าร่วม “โครงการบ้านพอเพียง” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจน บ้านของนายทศ มะศักดิ์ บ้านเลขที่ 106 หมู่3 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค กล้าไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว และร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกับเจ้าของครัวเรือน
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยผ่านกลไกกระทรวงและส่วนราชการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สุขภาพ การศึกษา เป็นต้น รวมไปถึงสถาบันการเงิน/ ธนาคาร/ กองทุนชุมชนต่างๆในพื้นที่ โดยอำเภอเวียงสาได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการผ่านกลไกระดับต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงสา (คจพ.อ.) ทีมขับเคลื่อนระดับตำบล และทีมพี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ โดยเฉพาะระดับตำบล จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายส่วนราชการ จึงได้ให้ทุกตำบลจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบล ทุกตำบล จำนวน 17 ศูนย์ มีครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย ในระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 3,502 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาในทุกมิติ ทั้ง 6 ด้าน และได้ดำเนินการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด และในกิจกรรม “Kick off ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาในมิติด้านต่างๆ/ ภาพข่าว
  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

สพจ.น่าน

CDD NAN

กรมการพัฒนาชุมชน

WorldSoilDay

GlobalSoilPartnership

UNFAO

SEPtoSDGs

SDGforAll@Kmit

WorldSoilDay/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 241 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.