อยุธยา – ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำทีมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ ศ.2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 361 ครั้ง

อยุธยา – ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำทีมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ ศ.2565
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ ศ.2565 นำโดย นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ อำเภอท่าเรือ อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก เพื่อตรวจคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ ศ.2565
นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไต ย (อสปช.) ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สร้างความตระหนักรู้ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยเน้นหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 4 ด้าน คือ ด้านการยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผลและสันติวิธี ด้านการยึดหลักเสียงข้างมากที่ชอบธรรมและรับฟังเหตุผลของเสียงข้างน้อย ด้านความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม และด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง สามารถวางตัวเป็นแบบอย่าง
ในการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ระดับหมู่บ้าน และผลักดันให้ประชาชนในระดับฐานรากได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เกิดความตระหนักเห็นคุณค่า และนำหลักการวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สร้างความปรองตองสมานฉันท์ ลดการเผชิญหน้า และสร้างจิตสำนึกร่วมของคนในชาติ
ที่จะยึดมันในการปกครองระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรีย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้าง ความเข้มแข็งการปกครองระบอบประชาธิปไดยในระดับหมู่บ้านโดยพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของอาสาสมัตรต้นแบบประชาธิปโตยอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างศักยภาพ และบทบาทอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปซ )ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไดยใบระดับหมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 361 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.