อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) กลุ่มภาคเหนือ 9 จังหวัด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 687 ครั้ง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) กลุ่มภาคเหนือ 9 จังหวัด ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา, ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย, รศ.ดร ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการปรับปรุงพัฒนาระบบและการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ, นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมบริหารภาครัฐ ร่วมการสัมมนาและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มภาคเหนือ 9 จังหวัด ให้การต้อนรับและร่วมการสัมมนาฯ

สำหรับในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การติดตามความคืบหน้าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ผ่านมาต่อการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในประเด็นการนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับกระบวนงานภาครัฐและการให้บริการประชาชน การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) นโยบายขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลผลิตสูง (High Performance Provinces) โดยการรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาข้อขัดข้องการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องการปลดเงื่อนไขนำไปสู่ข้อเสนอการบริหารราชการในภาพรวมทั้งด้านระบบงานระบบแผนระบบงบประมาณและระบบบริหารงานบุคคล โดยเน้นบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน พร้อมทำระบบข้อมูลภาครัฐที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 90 รัฐบาลดิจิทัล จัดโครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง จัดกำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง ไว้ในภาครัฐได้ พร้อมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัวโปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

ตลอดจนการผลักดันให้เกิดจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงจะช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารราชการพื้นที่ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกำลังคน ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณเมื่อทุกจังหวัดดำเนินการได้พอจะเป็นคนใดที่จะผลักดันการปฏิรูปในระดับประเทศได้บรรลุเป้าหมาย ประกอบกับหัวใจสำคัญซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศอยู่ที่การแก้ไขปรับปรุง กฎหมายให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน และเอื้อต่อการเป็นรัฐดิจิทัศน์ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ 2534 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงซึ่งคณะกรรมาธิการจะต้องเร่งรัดผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป. ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 687 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.