ชาวตำบลน้ำชำ “ต่างยินดี” กับ “นายกสำราญ” อบต.น้ำชำ แถลงนโยบายต่อสภา ปัญหาต่างๆรอรับการแก้ไขเพียบ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 313 ครั้ง

ชาวตำบลน้ำชำ “ต่างยินดี” กับ “นายกสำราญ” อบต.น้ำชำ แถลงนโยบายต่อสภา ปัญหาต่างๆรอรับการแก้ไขเพียบ

ตามที่ เมื่อ 14.30 น. วันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายประสิทธิ์ ศรทรง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ให้ นายสำราญ กองโกย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำแถลงนโยบายต่อสภาก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยมีคณะ นายประจน สีสุข นายชาญ เสถียร รองนายกฯและนางภัญญารักษ์ กองศิลป์ เลขานุการนายกฯ

พี่น้องชาวตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ ต่างมีความยินดีกับนายสำราญ กองโกย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาก่อนเข้ารับตำแหน่ง เพื่อจะได้ทำหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ ซึ่งปัญหาต่างๆของตำบลน้ำชำมีมากมายก่ายกองที่ทับถมกันมานาน ถึงแม้ปัญหาจะแก้ไปแล้วก็ตามไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้ปัญหาของพี่น้องในตำบลน้ำชำค้างคามานาน ความเดือดร้อนตกกับชาวบ้าน

นายสำราญ กองโกย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ กล่าวว่า เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำที่เคารพ ผมขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ โดยได้จัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบลน้ำชำ เป็นเอกสาร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ถึงฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 1. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ
  1.1 ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการทำไม้ โดยจัดตั้งให้อยู่ในรูปของการรวมกลุ่มเพื่อการซื้อและการขาย จัดให้มีการฝึกอบรมด้านทักษะในการทำงานเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดในระดับสากลต่อไป
  1.2 จัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยการจัดซื้อเครื่องเจาะบ่อน้ำเพื่อการเกษตรและจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 1.3 จัดตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
  1.4 สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลน้ำชำอย่างทั่วถึง
  1.5 สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบมาและยังไม่มีงานทำ
  1.6 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น การปลูกกัญชง กระท่อม และพืชผักสมุนไพรกลุ่มกัญชา กัญชง กระท่อม (ถ้ารัฐบาลปลดล๊อค) , กลุ่มผู้ปลูกหญ้าเนเปียร์ 1.7 ส่งเสริมการปลูกพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ(อินทรีย์)
  2.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา สังคม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  2.1 นโยบายปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซำ ให้มีมาตรฐาน เช่น การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการศึกษาให้แก่เด็ก 2.2 สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรี ทั้งในและนอกระบบ 2.3 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุระดับตำบล 2.4สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 2.5 สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีพื้นเมือง 2.6 จัดหาโค้ชฝึกสอนด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน
 2. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3.1โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ สร้างเตาเผาขยะในชุมชนที่มีความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาขยะตกค้าง
  3.1 สนับสนุนงบประมาณในการควบคุมป้องกันโรคระบาดอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์ 3.3 ส่งเสริมและร่วมกับสถานพยาบาลด้านสาธารณสุขในตำบลน้ำซำ เพื่อให้บริการประชาชนด้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เช่น จัดซื้อเตียงผู้ป่วยและผู้พิการ
  4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ถังออกซิเจน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ
  5.โครงการติดตั้งเสียงตามสายระดับตำบลเพื่อใช้สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
  4.2 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในตำบล ถนนสายการเกษตรเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย
  4.3 กำหนดแผ่นงานและโครงการเพื่อรองรับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรางระบายน้ำพื้นที่การเกษตรบริเวณที่อยู่อาศัยและที่สาธารณะ
  4.4 จัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ภายในตำบลอย่างทั่วถึงเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหายาเสพติด
 3. นโยบายด้านการเมืองและบริหาร
  5.1 ร่วมมือและประสานงานกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ การเมืองทุกระดับ เพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตำบลน้ำชำ 5.2 จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของตำบลน้ำชำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
 4. นโยบายด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 6.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติด
  6.2 จัดซื้อุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดและจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
 5. นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
  7.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างร่องผาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล
  7.2 ส่งเสริมโครงการทุ่งปอเทือง บ้านนาตม หมู่ที่ 1 โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
  8.นโยบายด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในชุมชน เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน , กลุ่มเยาวชน อสม. , ตำรวจบ้าน-ชรบ. , อปพร. , หน่วยกู้ชีพกู้ภัย , ชมรมออกกำลังกาย , กองทุน
  สวัสดิการตำบลน้ำชำ(วันละบาท), โครงการหมู่บ้านพอเพียง

ซึ่งนโยบายต่างๆที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนตำบลน้ำชำ ถือว่าครอบคลุมได้ทั้งหมด

ธีรพงษ์ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 313 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.