เกษตรกรสวนส้ม ลองและวังชิ้น “ยิ้มรับ” หลังจังหวัดแพร่ พลักดันเกษตรกรนำ “ส้มเขียวหวาน” ขายส่งห้างสรรพสินค้าสร้างรายได้เพิ่มถึง 4 เท่าของราคาตลาดทั่วไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 123 ครั้ง

พี่น้องเกษตรกรสวนส้ม อ.ลองและอ.วังชิ้น จ.แพร่ ต่างยิ้มรับจนแก้มปริ หลังจังหวัดแพร่ ได้พลักดันเกษตรกรนำ “ส้มเขียวหวาน” ขายส่งห้างสรรพสินค้าสร้างรายได้เพิ่มถึง 4 เท่าของราคาตลาดทั่วไป ทำให้ลืมตาอ้าปากได้เพิ่มมากขึ้น

ทาง นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เป็นที่ปรึกษาและหาช่องทางการตลาดใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานจนนำมาสู่การขายในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ตลาดออนไลน์ จนสามารถช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้นมากกว่าราคาส้มเขียวหวานทั่วไป 4-7 เท่าทำให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนผลผลิตส้มเขียวหวานจังหวัดแพร่ปี 2564/65 จังหวัดแพร่มีการเชื่อมโยงสู่บริษัทสยามแม็คโครจำกัด(มหาชน)ได้เชื่อมโยงส้มเขียวหวาน GAP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มีสมาชิก 13 รายพื้นที่ปลูก 100 ไร่ เข้าสู่บริษัทสยามแม็คโครจำกัด(มหาชน) ขนาดส้มเขียวหวานเบอร์ 1 ถึงเบอร์ 0 ราคากิโลกรัมละ 28 บาทและได้จัดส่ง ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทสยามแม็คโครจำกัด(มหาชน)จังหวัดเชียงใหม่เพื่อกระจายไปในแต่ละสาขา ปริมาณสะสม 4,948.80 กิโลกรัมเป็นมูลค่า 138,566.40 บาท สามารถยกระดับราคาสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและสร้างรายได้เพิ่มให้สมาชิกกลุ่มได้ถึง 4 เท่าของราคาทั่วไป

ทั้งนี้จังหวัดแพร่เป็นแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวาน อันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดโดย
ในปี 2564 มีเกษตรกรปลูกส้มเขียวหวาน จำนวน 2,690 ครัวเรือน พื้นที่ให้ผลผลิต 16,424 ไร่ ปริมาณผลผลิต 15,241.46 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 928
กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกมากพื้นที่อำเภอวังชิ้น และอำเภอลอง ผลผลิตออกสู่ตลาดปีละ 3 รุ่นคือรุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม-มกราคม รุ่นที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน รุ่นที่ 3 เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคมโดยผลผลิตอออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี(ร้อยละ 60 ส่านใหญ่ละขายผ่านล้งที่จดรับจังหวัดแพร่ช่วยเหลือเกษตรกรนำส้มเขียวหวานส่ง…ของทุกปี(ร้อยละ 60) ส่วนใหญ่จะขายผ่านล้งที่จุดรับ
ซื้อในพื้นที่และจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน โดยราคาและปริมาณจำหน่ายได้จะขึ้นอยู่กับล้งเป็นผู้
กำหนด จนกระทั่งจังหวัดแพร่ได้เชื่อมโยงสู่บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สู่การขายในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกจนถึงปัจจุบันด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 123 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.