อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 เตรียมจัดทำแผนรับการถ่ายโอน รพ.สต. ทั้ง 37 แห่ง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 97 ครั้ง

อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 เตรียมจัดทำแผนรับการถ่ายโอน รพ.สต. ทั้ง 37 แห่ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอำนวย ตาวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ เรื่องแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 2. การควบคุมโรคติดต่อ 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และ 6. การบริหารจัดการและพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งหารือเกี่ยวกับอัตรากำลังของข้าราชการ และลูกจ้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งหมด 37 แห่ง ที่จะโอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกด้วย
โดยขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำร่างของแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566- 2570) ซึ่งภายใน 5 ปีแรกหลังจากได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจนำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมาปรับใช้เป็นแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลมแล้วแต่กรณี และไม่ต้องผ่านกระบวนการประชาคมแผนและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถทบทวนและแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อมีข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง โดยเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565-2569 มาปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566- 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 97 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.