จังหวัดแพร่ โดย เทศบาลเมืองแพร่ (ศจพ.ทม.) “ขับเคลื่อน” การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแพร่ ปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 123 ครั้ง

จังหวัดแพร่ โดย เทศบาลเมืองแพร่ (ศจพ.ทม.) “ขับเคลื่อน” การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแพร่ ปี 2565

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ในฐานะเป็นประธาน
(ศจพ.ทม.) การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแพร่ ปี 2565 ได้มอบให้ นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ในฐานะรองประธาน
(ศจพ.ทม.) การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแพร่ ทำหน้าที่ในการประชุมต่อ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ หรือเติมเต็มข้อมูลบุคคล/โครงการ พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ตลอดจนการบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook เพื่อให้บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับความช่วยเหลือใน 5 มิติ ประกอบด้วยด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ และใช้ระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (The People Map Analysis Platform : TPMAP) เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 227 ครัวเรือน พบว่ามีครัวเรือนที่ตกหล่นจากการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 จำนวน 20 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จจำนวน 45 ครัวเรือน โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ฝ่ายเลขานุการ (ศจพ.จ.)ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจังหวัดแพร่ มีครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ 3,347 ครัวเรือน ตามฐานระบบ TPMAP Logbook ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานผลการดำเนินงานต่อ ศจพ.จ. ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
การประชุมชี้แจงในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 123 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.