พิษณุโลก โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 135 ครั้ง

พิษณุโลก โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในที่ประชุม และนายโสภณ แท่งเพ็ชร์ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเด็นสำคัญคือร่วมกันพิจารณา ๑๓ หมุดหมาย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๓ คือ ๑)ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ๒)ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืน ๓)ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก ๔)ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ๕)ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ๖)ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก ๗)ไทยมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ ๘)ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่นยืน ๙)ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ๑๐)ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ๑๑)ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๒)ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓)ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเสนอในหมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสูง การขับเคลื่อน Happy model กินดี อยู่ดี การออกกำลังกายและการแบ่งปัน Wellness tourism คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการสร้างต้นแบบการบริหาร การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อสังคมและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มการพัฒนากลไกเครือข่ายภาคี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่มาตรฐานระดับสากล ในขณะนี้ สภาฯ ร่วมกับ อพท.๔ กำลังเข้าพัฒนาชุมชนตำบลบ้านหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการสำรวจเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนตำบลหอกลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้นำเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะที่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและให้ประโยชน์ได้ง่าย ในรูปแบบ ของ City data platform
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 135 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.