พิษณุโลก โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 449 ครั้ง

พิษณุโลก โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในที่ประชุม และนายโสภณ แท่งเพ็ชร์ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเด็นสำคัญคือร่วมกันพิจารณา ๑๓ หมุดหมาย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๓ คือ ๑)ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ๒)ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืน ๓)ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก ๔)ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ๕)ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ๖)ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก ๗)ไทยมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ ๘)ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่นยืน ๙)ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ๑๐)ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ๑๑)ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๒)ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓)ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเสนอในหมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสูง การขับเคลื่อน Happy model กินดี อยู่ดี การออกกำลังกายและการแบ่งปัน Wellness tourism คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการสร้างต้นแบบการบริหาร การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อสังคมและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มการพัฒนากลไกเครือข่ายภาคี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่มาตรฐานระดับสากล ในขณะนี้ สภาฯ ร่วมกับ อพท.๔ กำลังเข้าพัฒนาชุมชนตำบลบ้านหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการสำรวจเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนตำบลหอกลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้นำเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะที่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและให้ประโยชน์ได้ง่าย ในรูปแบบ ของ City data platform
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 449 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.