บุญยงค์ สดสอาด ผู้สมัคร นายก อบต.ไชยสถาน เบอร์ 3 กลุ่มไชยสถานพัฒนา ได้เสนอนโยบาย 6 ด้าน ทำเพื่อพี่น้องตำบลไชยสถานพัฒนา ภายใต้สโลแกน “คุณธรรมนำบริหาร พัฒนาคน พัฒนางาน”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 22344 ครั้ง

บุญยงค์ สดสอาด ผู้สมัคร นายก อบต.ไชยสถาน เบอร์ 3 กลุ่มไชยสถานพัฒนา ได้เสนอนโยบาย 6 ด้าน ทำเพื่อพี่น้องตำบลไชยสถานพัฒนา ภายใต้สโลแกน “คุณธรรมนำบริหาร พัฒนาคน พัฒนางาน”

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • สร้างปรับปรุงถนนให้พอเพียงมีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ในการสัญจรและขนส่ง ผลผลิต ทางการเกษตร
 • ขยายเขตไฟฟ้าทางการเกษตรให้มีใช้ทุกครัวเรือน รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้า ตามสถานที่สาธารณะ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในแปลง เกษตรและให้มีผลผลิตมากขึ้น
 • สร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ตลอด ทั้งปี โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการขุดสระน้ำ บ่อน้ำตื้น
  การเติมน้ำลงใต้ดินและระบบประปา
 • สร้างปรับปรุงอาคาร และสถานที่สาธารณะให้พอเพียงและมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  และวัฒนธรรม
 1. ด้านเศรษฐกิจ
 • ส่งเสริมนโยบายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมอาชีพเกษตรยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพที่เกื้อกูลต่อ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 • ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลทั้งในด้านเงินทุน สวัสดิการและวิชาการอาทิกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
  ทางสังคมและผู้พิการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
 • ส่งเสริมการสหกรณ์ ให้มีการร่วมมือกันในระบบการผลิตและการจำหน่าย
 • จัดหาพื้นที่พร้อมพัฒนาเป็นสถานที่เรียนรู้ตามโครงการโคกหนองนาโมเดล
 • ส่งเสริมให้ตำบลไชยสถานเป็นห้องครัวและห้องรับแขกด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดน่าน
 1. ด้านสังคมและสาธารณสุข
 • จัดทำโครงการใจถึงใจ คนไชยสถานไม่ทิ้งกัน โดยการไปเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้
 • ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล และผู้มาเยี่ยมเยือนโดยการประสานงาน กับทางตำรวจ ตำรวจบ้าน
  อปพร. อสม. เป็นต้น
 • ส่งเสริมดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ดีขึ้น
 • จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย มีความสะดวก สะอาด สบาย และ มีความปลอดภัย
 • ต่อต้านยาเสพติด โดยการรณรงค์ในเรื่องของโทษและภัยของยาเสพติด
 • ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนและประชาชนให้แข็งแรง สดใสร่าเริง โดยการร่วมมือและประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  (รพ.สต.) และหน่วยงานอื่น
 • จัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลไชยสถาน เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชนได้ร่วม กิจกรรมนันทนาการ
 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • จัดภูมิทัศน์ของตำบล สถานที่อยู่อาศัย สถานที่สาธารณะให้น่าอยู่อาศัย และน่าใช้งาน
 • กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลโดยขยายงานบริการกำจัดขยะให้ทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพ
 • รักษาดูแล ปรับปรุงที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติของตำบล
 • สร้างความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะและรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
 1. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมสนับสนุน และรักษาสืบทอดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
 • สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์สืบทอดไว้ตลอดไป
 • ส่งเสริมและรักษาอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ของตำบลไชยสถาน
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาโดยยึดวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
 1. ด้านการศึกษา
 • สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและการศึกษา นอกระบบในตำบลไชยสถาน
 • พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกองพันทหารม้าที่ ๑๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน
 • สนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชุมชน ได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคต
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุของตำบลไชยสถาน
  -ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีบูรณาการร่วมกัน ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียบพร้อมขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่มียาเสพติด

สำหรับนโยบายของ นายบุญยงค์ สดสอาด ผู้สมัคร นายก อบต.ไชยสถาน เบอร์ 3 กลุ่มไชยสถานพัฒนา ได้เสนอนโยบาย 6 ด้าน ทำเพื่อพี่น้องตำบลไชยสถานพัฒนา ภายใต้สโลแกน “คุณธรรมนำบริหาร พัฒนาคน พัฒนางาน”ถือว่าครอบคลุมในการบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีแล้ว

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 22344 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.