ยงยุทธ บุญแวว” ผู้สมัคร นายกอบต.แม่จั๊วะฯ อ้อนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เลือกเบอร์ 1 เพื่อเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนต่อไป และชูนโยบาย 6 ด้าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 11059 ครั้ง

ยงยุทธ บุญแวว” ผู้สมัคร นายกอบต.แม่
จั๊วะฯ อ้อนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เลือกเบอร์ 1 เพื่อเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนต่อไป และชูนโยบาย 6 ด้าน

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น มีหลายพื้นที่ ที่มีผู้สมัครเพียงรายเดียว หนึ่งในนั้น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ คือ นายยงยุทธ บุญแวว ผู้สมัครตำแหน่ง นายก อบต.แม่จั๊วะ เบอร์ 1

ลองมาฟัง “นายยงยุทธ บุญแวว” ผู้สมัครตำแหน่ง นายก อบต.แม่จั๊วะ เบอร์ 1 กล่าวว่า ถึงแม้จะมีผู้สมัครเพียงคนเดียวก็ต้องมีการลงคะแนน ผมจึงขอความเมตตาจาก พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่เคารพทุกท่าน โปรดไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และขอความเมตตาช่วยลงคะแนนให้ผมด้วยครับ โดยบัตรเลือกตั้งนายก อบต.แม่จั๊วะ กาเบอร์ 1 เพื่อผมจะได้มีโอกาสเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชมท้องถิ่นบ้านแม่จั๊วะของเฮาต่อไป

นายยงยุทธ บุญแวว ยังได้นำเสนอนโยบายที่จะใช้ในการบริหารงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ 6 ด้านดังนี้

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมในชุมซน และพื้นที่การเกษตร
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งน้ำ
1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา

 1. ด้านเศรษฐกิจ และสังคม
  2.1 ส่งเสริมอาชีพ และการเกษตรกรรม
  2.2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
  2.3 ส่งเสริม และพัฒนาสินค้า OTOP
  2.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2.5 พัฒนาสังคมและคุณภาฬชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  2.6 ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  2.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  3 .ด้านการสาธารณสุข
  3.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ
  3.2 พัฒนางานบริการสาธารณสุขชุมชน และส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน
  3.3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติตในชุมชน
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนางานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  4.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  4.1 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
  4.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
  4.3 ส่งเสริมศาสนา และบำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
  5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5.1 รักษาความสะอาด และพัฒนางานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในชุมชน
  5.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ บำรุง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5.3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวตล้อม
 2. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  6.1 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
  6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐ และบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
  6.3 ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
  6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

จากการสอบถาม ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ตำบลแม่จั๊วะ เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงเบอร์เดียวนั้น ได้รับคำตอบออกมาว่า ที่ผ่านมาป็นการบริหารงานของผู้สมัครนายกอบต.คนนี้ ก็บริหารไปด้วยดี มีหลักคุณธรรม ประสานการทำงานทุกภาคส่วนได้ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 11059 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.