จังหวัดแพร่ ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสุขภาวะในผู้สูงวัยครั้งที่ 1 ปี 2564

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 145 ครั้ง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสุขภาวะในผู้สูงวัยครั้งที่ 1 ปี 2564 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยในปีงบประมาณ 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ เห็นชอบให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยโดยจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดนำร่อง

สำหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยหมู่บ้านชุมชนได้แก่การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิต การพัฒนาระบบบริหารและ การพัฒนาช่วยเหลือผู้สูงอายุการจัดตั้งกองทุนการจัดสวัสดิการและ การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุการพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ระบบข้อมูลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนากติการะเบียบแนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชน โดยกำหนดกลยุทธ์หลัก 10 กลยุทธ์ได้แก่ 5 อ คือ อาหาร อาชีพ  ออกกำลังกาย ออม อาสาสร้างเมือง 5 ก คือการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  การตั้งและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ  การดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง การบริหารกายอุปกรณ์


         
จังหวัดแพร่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยประกอบด้วย 6 คณะได้แก่ คณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธาน คณะทำงานด้านการเกษตรมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ เป็นประธาน คณะทำงานด้านคุณภาพชีวิต มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธาน คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ มีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธาน และคณะทำงานกำกับและติดตามโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด แรกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน คณะทำงาน
การขับเคลื่อนเมืองต้นแบบผู้สูงวัยระดับอำเภอ ระดับตำบลได้แก่ 1 อำเภอ 1 ตำบล ได้กำหนดนำร่องทั้ง 8 อำเภอ คืออำเภอเมืองแพร่ได้แก่ ตำบลสวนเขื่อน โดยเทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอสูงเม่นได้แก่ ตำบลบ้านเหล่า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสอง ได้แก่ ตำบลเตาปูน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอลองได้แก่ ตำบลบ้านปิน โดยเทศบาลตำบลบ้านปิน  อำเภอวังชิ้นได้แก่ ตำบลวังชิ้น โดยเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอร้องกวางได้แก่ ตำบลน้ำเลา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอเด่นชัยได้แก่ ตำบลแม่จั๊วะ โดยเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอหนองม่วงไข่ได้แก่ตำบลตำหนักธรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานระดับอำเภอทั้ง 6 ด้านไว้แล้ว

การกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยปีงบประมาณ 2565 โดยคณะทำงานทั้ง 6 ด้าน จัดให้มีการประชุมแบ่งงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการจัดทำรายงานส่งให้กับจังหวัดทราบทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 145 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.